ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Floor-Design zich verbindt tot het inrichten van een ondergrond door middel van het aanbrengen van vloerapplicaties.

Artikel 2. Uitvoering van de werken

2.1 Omstandigheden van uitvoering
Opdat de werken kunnen uitgevoerd worden,  dient de opdrachtgever toegang te verlenen aan Floor-Design tot de desbetreffende domeinen en vertrekken en dient hij ervoor te zorgen dat de ondergrond volledig vrij, droog en proper is bij aanvang van de werken. De opdrachtgever verbind er zich toe, de ruimten vrij te maken, meubelen (sanitaire) toestellen te verwijderen, deuren op min 8mm van de ondergrond te voorzien en atributen zoals stofborstels of dweilstroken te verwijderen, floor-design kan niet in gebreke worden gesteld bij eventuele beschadigingen aan deze materialen.
De opdrachtgever stelt alle plannen en inlichtingen ter beschikking die Floor-Design nodig of noodzakelijk acht voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De opdrachtgever brengt Floor-Design voor de aanvang van de werkzaamheden op de hoogte van alle bijzondere omstandigheden en eventuele risico’s verbonden aan de plaats van uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Uitvoering
De aannemer verbindt er zich toe de overeengekomen werkzaamheden naar best vermogen, volledig, correct en tijdig uit te voeren.

 

Artikel 3. Onvoorziene omstandigheden

 

Alle omstandigheden die bij het uitschrijven van de offerte niet werden meegedeeld door de opdrachtgever of onvoorzienbaar waren en onafhankelijk zijn van de wil der partijen en die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of financieel zwaarder maken, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. In deze gevallen behoudt Floor-Design zich het recht de overeenkomst te beëindigen of te herzien.
Wanneer de werkzaamheden ten gevolge van deze gevallen van overmacht worden onderbroken, zal de uitvoeringstermijn worden geschorst voor de duur van deze onderbreking en worden vermeerderd met de tijd nodig voor het heropstarten van de werkzaamheden.

steentapijt volgt de contouren van de ondergrond door de dikte van 6mm kan er weinig tot niets aan onevenheden opgevangen worden vooral bij plaasting op een gegoten betonnen trap kan dit soms zichtbare gevolgen hebben dit valt ten laste van de bouwheer 

soms is er wolkvorming te zien bij direct zonlicht dit is een normaal fenomeen bij steentapijt en kan niet vooraf voorzien worden 

Artikel 4. Prijsbepaling

 

4.1. De offerte
De offerte wordt opgesteld op basis van het tussen Floor-Design en de opdrachtgever overeengekomen werk. Bij het opmaken van een offerte verbindt Floor-Design zich ertoe het werk uit te voeren tegen de daarin bepaalde prijsafspraken.
Een uitgeschreven offerte blijft 30 dagen geldig.

4.2. De factuur
Tenzij anders overeengekomen, gebeurt de facturatie bij kleinere werken na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden op basis van de prijsafspraken in de offerte.
Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs bij grotere werken gefactureerd middels tussentijdse facturen in overeenstemming met de uitvoering van de werken.

 

4.3 Wijzigingen en bijkomende werken
De prijsafspraken in de offerte zijn steeds onder voorbehoud van latere wijzigingen en bijkomende werken die werden bevolen door de opdrachtgever. Deze wijzigingen en bijkomende werken alsook de daarvoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen een bijkomende offerte of orderbevestiging.

Artikel 5. Betaling

De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum.
Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet, alsook een schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag, (met een minimum van 100 €).

Artikel 6. Niet-concurrentiebeding

De opdrachtgever verbindt zich ertoe gedurende de duur van de uitvoering van de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1 geen beroep te doen op een andere aannemer ter uitvoering van gelijkaardige
werken.

Artikel 7. Oplevering
Bij beëindiging van de werkzaamheden gaat de opdrachtgever of zijn verantwoordelijke over tot de oplevering. Deze enige oplevering impliceert de goedkeuring en aanvaarding door de opdrachtgever van de uitgevoerde werkzaamheden. Wanneer de opdrachtgever nalaat tot oplevering over te gaan, wordt de oplevering na verloop van 5 dagen vanaf het verzoek tot oplevering geacht verkregen te zijn.

Artikel 8. Overdracht van eigendom en risico

8.1. Overdracht van eigendom
De opdrachtgever wordt eigenaar van de geleverde en geplaatste materialen op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur, met inbegrip van de kosten en intresten.

8.2. Overdracht van risico
De overdracht van risico vindt plaats op het ogenblik van de oplevering zoals bepaalt in artikel 8. Tot dan blijven de exploitatie en het gebruik van de werken onder beheer en verantwoordelijkheid van Floor-Design.

Artikel 9. Garantie

Floor-Design voorziet een garantie van één jaar wat betreft de hechting en de goede plaatsing of uitvoering van de vloerapplicaties.
Wat de vloerapplicaties op zich betreft, wordt voorzien in een garantieperiode van vijf jaar bij gebruik onder normale omstandigheden. Deze garantieperiode wordt in ieder geval beperkt tot de garantie waarop Floor-Design zich kan beroepen ten opzichte van zijn eigen leveranciers.

Artikel 10. Exoneratiebedingen
Uitstel en/of vertraging van de aanvang en/of uitvoering van de geplande werkzaamheden ten gevolge van omstandigheden en die niet voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 3 kunnen geen aanleiding geven tot verhaal tegen Floor-Design.
Uitstel en/of vertraging van de aanvang en/of uitvoering van de geplande werkzaamheden ten gevolge van vertraging in de levering van de nodige materialen door de leveranciers van Floor-Design kunnen geen aanleiding geven tot verhaal tegen Floor-Design.
Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Floor-Design kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken en / of fouten in de structuur van de ondergrond.
Floor-Design kan niet aansprakelijk worden gehouden voor slijtage of beschadiging van de geplaatste vloerapplicaties.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken
De aannemer kan niet langer aansprakelijk worden gesteld voor de zichtbare gebreken vanaf de oplevering opgenomen in artikel 8.

11.2 Aansprakelijkheid voor licht verborgen gebreken
Floor-Design is gedurende één jaar vanaf de oplevering aansprakelijk voor haar toerekenbare licht verborgen gebreken. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slecht ontvankelijk mits zij door de opdrachtgever binnen de drie maanden na het vaststellen van het gebrek wordt ingesteld.

Artikel 12. Ontbindingsbeding

In geval van niet naleven door de opdrachtgever van zijn verbintenissen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, is de aannemer gerechtigd de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren.
Deze ontbinding zal ingaan door de verzending van een aangetekende brief waarbij de aannemer kenbaar maakt zich op de ontbinding, bepaalt in dit artikel, te beroepen en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij de ontbinding van de werken door de opdrachtgever beroept floor-design zich op een schadevergoeding ten belope van 40% van de totale offerte, vermeerderd met eventuele kosten.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
In geval van een betwisting of geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 1 zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

 

 

Deel deze pagina